Hello world!


Mediationrecht is online Mediation voor Verwijzers. Handreiking voor juridische dienstverleners naar bemiddelaar, mediator, arbiter, geschillencommissie, klachtencommissie of rechter. Welkom op deze digitale productie. Op deze site kunt u met behulp van een inlogcode kennisnemen van een up-to-date publicatie. U kunt de productie online raadplegen, voor eigen gebruik onderdelen printen of op uw computer downloaden en opslaan. Bestel nu uw exemplaar bij uitgeverij ActUmail Actumail.biedmeer.nl.

De publicatieserie Methodische vaardigheden voor professionals is de kwaliteitsgarantie voor professionele beroepsbeoefenaars: (juridische) dienstverleners, P&O-ers, HR-managers, vertrouwenspersonen en hulpverleners. Deze serie is met name ook geschreven voor conflictmanagers, advocaten, mediationfunctionaris, medewerkers juridisch loket, conflictmanagement en rechters. De reeks methodische vaardigheden voor professionals biedt student en beroepsbeoefenaars inzicht in door de beschrijving van achtergronden en zeker ook betekenis en concrete toepassing van methodische vaardigheden. Ieder deel uit de reeks presenteert een of meer methoden, werkwijzen dan wel een methodiek dat wil zeggen samenhangend geheel van inzichten inzake het professioneel handelen. Elke uitgave in deze reeks bevat een geheel aan handreiking, vragenlijsten en stroomdiagrammen voor het uitvoerend werk. ActUmail publicatieseries vindt u hier

Interessante publicaties over conflictmanagement´Mediation als Alternatief, Bemiddeling door dienstverleners´ Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2e druk 2010. co-auteur: Bert la Poutré. ISBN 978 90 313 7766 4

Bemiddeling als Alternatief, Handreiking voor hulp- en dienstverleners‘ Houten: Bohn Stafleu van Loghum, Eerste druk 2001.

Nieuw: Scheidingchecklist te bestellen via http://actumail.biedmeer.nl

 

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

2 reacties op Hello world!

 1. Scheiding Checklist bestel hier

  INHOUD

  Inleiding familierecht
  De kinderen
  Omgang met de kinderen
  Gezagsrecht
  Namenrecht
  Afstammingsrecht
  Adoptierecht
  Geregistreerd partnerschap
  Kinderalimentatie
  Omgangsbemiddeling
  Ouderschapsplan
  Uitleg voor kinderen
  Kind en gezag
  Kind en omgang
  Kind en verzoeken aan rechter
  Hulp aan kinderen
  Scheidingsconvenant
  Scheidingsbemiddeling
  Inleiding

  INFORMATIE

  naar begin van het document

  naar begin van het document

  Gezagsrecht

  naar begin van het document

  Namenrecht

  naar begin van het document

  Afstammingsrecht

  Adoptierecht

  naar begin van het document

  Geregistreerd partnerschap

  naar begin van het document

  Kinderalimentatie

  naar begin van het document

  Omgangsbemiddeling

  Verplicht ouderschapsplan

  Effectief Ouderschapsplan: Als ouders gaan scheiden moeten zij afspraken over de kinderen vastleggen in een zogenoemd “ouderschapsplan”. In de mediation kunt u goed overleggen wat daarin geregeld gaat worden. In het ouderschapsplan komen de afspraken over de opvoeding en de omgang met de kinderen te staan. Het ouderschapsplan bevat in ieder geval een regeling over hoe de ouders de opvoedingstaken en de kosten voor levensonderhoud van de kinderen verdelen. Ook moet er een omgangsregeling zijn vastgesteld. Daarnaast bevat het ouderschapsplan de manier waarop de ouders elkaar informatie zullen geven in de toekomst over gebeurtenissen en ervaringen van de kinderen. Ouders moeten ook in het ouderschapsplan aangeven hoe besluiten zullen worden genomen bij gewichtige aangelegenheden zoals schoolkeuze of operaties.

  Ouderschapsplan Voor mogelijke verplichtingen: zie kamerstukken TK2004-2005, 29676. Als ouders gaan scheiden moeten zij afspraken over de kinderen vastleggen in een zogenoemd “ouderschapsplan”. In het ouderschapsplan komen de afspraken over:

  de opvoeding en
  de omgang met de kinderen te staan. Het ouderschapsplan bevat in ieder geval een regeling over hoe de ouders
  de opvoedingstaken verdeling en
  de kosten voor levensonderhoud van de kinderen verdeling.
  Ook moet er een omgangsregeling zijn vastgesteld.
  Daarnaast bevat het ouderschapsplan de manier waarop de ouders elkaar informatie zullen geven in de toekomst over gebeurtenissen en ervaringen van de kinderen.
  Ouders moeten ook in het ouderschapsplan aangeven hoe besluiten zullen worden genomen bij gewichtige aangelegenheden zoals schoolkeuze of operaties.
  Wat is omgangsbemiddeling?
  Praten
  Wanneer dit soort zaken een belemmering vormen voor het uitvoeren van de omgangsregeling of het co-ouderschap, is het van groot belang er goed over te praten. Wanneer u elkaar beter begrijpt en er met elkaar over kunt praten, is het gemakkelijker om goede afspraken over de kinderen te maken.

  Gelijkwaardig
  Goede afspraken maakt u door vrijuit met elkaar te kunnen spreken. Empathy conflictbemiddelaars zorgt daarom voor gelijkwaardigheid en machtsevenwicht tussen u en uw ex-partner. De bemiddelaar zorgt er voor, dat u allebei evenveel gelegenheid krijgt om uw mening te geven. De bemiddelaar blijft onpartijdig.

  Gesprekken
  Omgangsbemiddeling door Empathy conflictbemiddelaars vindt plaats in een aantal gesprekken. Beide ouders nemen aan het gesprek deel. De bemiddelaar leidt de gesprekken en creëert een klimaat waarbinnen u veilig kunt praten en onderhandelen.

  Uitgangspunten omgangsbemiddeling
  Deelname aan de mediation is vrijwillig. Wel moet iedereen bereid zijn actief mee te werken aan het vinden van een oplossing.

  Iedereen die aanwezig is bij de mediation verplicht zich tot geheimhouding (de mediator, de opvoeders en eventuele adviseurs, advocaten of gemachtigden).
  De mediator bespreekt alle kenmerken van de mediationprocedure tijdens de eerste bijeenkomst. Vervolgens ondertekent u allemaal een mediationovereenkomst waarin de verplichtingen in het gesprek van alle betrokkenen zijn vastgelegd.

  De mediator is gebonden aan de Gedragsregels zoals onafhankelijkheid, neutraliteit, geheimhoudingsplicht en voortvarend optreden.
  De mediator kan besluiten om u en de andere partij(en) in de loop van de procedure ook afzonderlijk te spreken. Zodra u, de anderen óf de mediator aangeeft te willen stoppen, kunt u de rechter vragen te besluiten over de discussiepunten. De rechter zal dan de zaak verder behandelen alsof er geen bemiddelingspoging is geweest.

  Een mediation waarin een oplossing is bereikt, wordt zonodig afgesloten met een schriftelijke overeenkomst waarin staat waarover partijen overeenstemming hebben.

  Voorwaarden voor Omgangsbemiddeling

  U en de andere partij zijn bereid met elkaar te praten over de oplossing van uw conflict. Hoe dat in de praktijk gaat leest u hier.
  Redenen voor Mediation Persoonlijke overwegingen

  Behoud van relatie: U het belangrijk vindt om uw relatie met de andere betrokkenen in stand te houden of niet (nog) slechter wilt maken.
  Emotionele betrokkenheid: Negatieve emoties komen veelal voort uit eerdere communicatieproblemen met de ander. Storing in de communicatie kunnen de eigenlijke oorzaak zijn van het conflict. De mediator houdt rekening met de emotionele betrokkenheid en mogelijke communicatieproblemen.

  Privacy: U wenst om redenen van privacy geen openbare zitting heeft geen belang bij een openbare uitspraak. Mediation biedt de mogelijkheid om het conflict vertrouwelijk te behandelen, omdat er een geheimhoudingsplicht is voor alle betrokkenen.
  Redenen voor Mediation Praktische overwegingen

  Meerdere procedures: Er lopen meerdere procedures die allemaal met elkaar samenhangen. Er zijn misschien ook nog andere partijen bij betrokken. De conflicten kunnen niet samenhangend opgelost worden in één procedure, maar wel met behulp van Mediation.
  Niet-juridische belangen: U heeft meer of andere belangen dan alleen de juridisch relevante die u ook wilt behartigen.

  Tijd en kosten: U een snelle oplossing zoekt. Mediation duurt gemiddeld tussen de zes en tien uur en is meestal binnen een tijdsbeslag van enkele weken afgerond.
  Effectief Ouderschapsplan: Als ouders gaan scheiden moeten zij afspraken over de kinderen vastleggen in een zogenoemd “ouderschapsplan”. In de mediation kunt u goed overleggen wat daarin geregeld gaat worden.

  De gang van zaken

  Bij scheidingsbemiddeling kunt u op twee manieren doorverwezen worden. 1. voorafgaande aan de gerechtelijke procedure wordt u doorverwezen door het bureau voor rechtshulp of door uw advocaat. 2. Door de rechter op de zitting in het kader van een voorlopige voorzieningenprocedure.
  Rol van advocaat of gemachtigde

  De aanwezigheid van uw advocaat of gemachtigde is niet noodzakelijk. Het gaat er immers om dat u zelf met de andere partij onderhandelt onder begeleiding van de mediator. Toch kan het soms handig zijn dat uw advocaat of andere partijdige deskundige de mediation (gedeeltelijk) bijwoont. Bij voorbeeld als u advies wilt over de haalbaarheid van bepaalde door u te overwegen oplossingen. Op elk moment van de mediation kunt u met de mediator overleggen of dit voor u wenselijk is. U moet wel zelf de kosten voor de advocaat betalen. Als u procedeert op basis van een toevoeging (pro deo) betaalt de overheid ook de advocaatkosten.
  Mediation resultaten en gevolgen

  Volledige overeenstemming. Als de bemiddeling slaagt en u het geheel met elkaar eens bent geworden, wordt de bereikte overeenstemming neergelegd in een vaststellingsovereenkomst. Die overeenkomst kan ook worden neergelegd in een vonnis of beschikking. De mediator vertelt of dat in uw geval mogelijk of gewenst is. De achterliggende procedure bij de rechter wordt in elk geval op korte termijn beëindigd. De mediator, advocaat of gemachtigde vertelt u wat u daarvoor nog moet doen.
  Gedeeltelijke overeenstemming. Het kan zijn dat u het over een aantal zaken eens bent maar dat er nog een enkel juridisch punt overblijft. U en de andere partij willen graag dat de rechter daarover beslist. In dat geval legt de mediator uw gedeeltelijke overeenstemming samen met u schriftelijk vast. De mediator geeft dan ook aan hoe u de procedure kunt voortzetten. De procedure voor de rechter is dan vereenvoudigd en bekort door de mediation.

  Geen overeenstemming. Het komt ook voor dat de mediation niet tot overeenstemming leidt. Of dat u wenst te stoppen met de mediation voordat een overeenstemming is bereikt. In dat geval kunt u de gerechtelijke procedure gewoon voortzetten.
  Informatie http://ActUmail.biedmeer.nl biedt verscheidene informatiebrochures aan waarin veel is uitgelegd over de juridische en financiële aspecten.

  naar begin van het document

  INFORMATIE VOOR DE KINDEREN

  Kind en de rechter als je ouders gaan scheiden

  Kind, rechter & gezag

  naar begin van het document

  Kind, rechter & omgangsregeling

  Kind en vragen aan de rechter

  naar begin van het document

  Brief aan de rechter

  Het beste is als je samen met je vader of moeder of met beide of met iemand anders die je vertrouwt, praat over het gezag of over waar je gaat wonen en over de omgangsregeling. Als je 16 of 17 jaar bent kun je het hebben over kinderalimentatie. Daarna kun je hieronder omcirkelen wat je zou willen.

  A. Ik wil wel met de rechter praten.

  B. Ik wil niet met de rechter praten, maar ik wil wel opschrijven wat ik vind of denk. Hieronder schrijf ik mijn mening:

  ………………………………………….

  C. Ik wil niet komen en ik wil ook niet schrijven, maar ik heb deze brief wel gelezen.

  Je moet in ieder geval of je nu kiest voor A., B. of C. deze brief ondertekenen en zo gauw mogelijk sturen aan datum: handtekening:

  naar begin van het document

  Hulp voor kinderen

  Rechtswinkel voor Kinderen en jongeren

  Scheidingsconvenant aandachtspunten
  Bij deze fase van het verzoekschrift aan de rechter te richten:
  1. Convenant op elke pagina beiden paragraferen, laatste pagina ondertekenen
  2. Machtiging voor indienen verzoekschrift ondertekenen
  3. opvragen origineel gewaarmerkte uittreksels
  a) huwelijksakte; te verkrijgen in de gemeente van het huwelijk (Let op: trouwboekje voldoet niet)
  b) uittreksel woonplaats man; te verkrijgen in uw woonplaats (Let op: uw nationaliteit en datum vestiging in gemeente dient vermeld te worden!) U vraagt om een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (voorheen bevolkingsregister).
  c) uittreksel woonplaats vrouw; te verkrijgen in uw woonplaats (Let op: uw nationaliteit en datum vestiging in gemeente dient vermeld te worden!) U vraagt om een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (voorheen bevolkingsregister).
  d) geboorteakte kind(eren): te verkrijgen in de gemeente van geboorte kind(eren). Let op: De uittreksels moeten recent zijn afgegeven dat wil zeggen niet ouder zijn dan 3 maanden. Van belang is bij de aanvraag te vermelden dat u de uittreksels nodig heeft voor een scheidingsverzoek.
  e) kadastrale inschrijvingen van onroerende zaken: te verkrijgen bij het kadaster. (Let op: duidelijk moet zijn van wie de onroerende zaken (het huis) zijn en of deze in de gemeenschap van goederen valt).
  4. Betaling van de proceskosten voor echtscheidingsverzoek: procureur, griffierechten. Voorafgaande overboeking onder vermelding van proceskosten naam man/ naam vrouw.
  Let op: wij kunnen het verzoek niet eerder indienen dan nadat wij deze betaling hebben ontvangen.

  Bij de fase van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand.
  4. uitschrijven bij bank van hoofdelijk aansprakelijkheid hypotheek vrouw
  5. notaris transportakte woning laten passeren
  6. pensioenfonds man insturen formulier
  7. pensioenfonds vrouw insturen formulier

  Empathy.nLaw kent een test of U geschikt bent voor mediation. Empathy Scheidingsbemiddelaars maken graag met u samen via een zorgvuldige scheidingsbemiddeling een lang houdbaar scheidingsconvenant.

  Een goed scheidingsconvenant kan worden bereikt door vier stappen

  1. U vraagt een mediator van Empathy.nLaw gespecialiseerd in omgangs- en scheidingsmediation te bemiddelen.

  2. Bij de ontmoetingen met de mediator neemt u alle relevante originele schriftelijke stukken mee. Als de mediator uiteindelijke uw scheidingsverzoek bij Rechtbank indient moeten immers alle recente en originele akten uit de Gemeentelijke basisadministratie / burgerlijke stand meegestuurd worden. Relevante stukken zijn onder andere:

  1- huwelijksakte; te verkrijgen in de gemeente van het huwelijk (Let op: trouwboekje voldoet niet)
  2- uittreksel woonplaats man; te verkrijgen in uw woonplaats (Let op: uw nationaliteit en datum vestiging in gemeente dient vermeld te worden!) U vraagt om een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (voorheen bevolkingsregister).
  3- uittreksel woonplaats vrouw; te verkrijgen in uw woonplaats (Let op: uw nationaliteit en datum vestiging in gemeente dient vermeld te worden!) U vraagt om een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (voorheen bevolkingsregister).
  4- geboorteakte kind(eren): te verkrijgen in de gemeente van geboorte kind(eren). Let op: De uittreksels moeten recent zijn afgegeven dat wil zeggen niet ouder zijn dan 3 maanden. De kosten voor het verkrijgen van uittreksels varieert per gemeente en liggen tussen de €.5 en €.10 Euro. Van belang is bij de aanvraag te vermelden dat u de uittreksels nodig heeft voor een scheidingsverzoek.
  5- kadastrale inschrijvingen van onroerende zaken: te verkrijgen bij het kadaster. (Let op: duidelijk moet zijn van wie de onroerende zaken (het huis) zijn en of deze in de gemeenschap van goederen valt).
  6- hypotheekakten en (andere) geldleningovereenkomsten: dit betreft alle schulden waaraan beide echtlieden hoofdelijk aansprakelijk voor zijn.
  7- levensverzekeringen en akten van pensioenrechten
  Scheidingsbemiddeling

  De scheidingsbemiddelaar of mediator helpt u bij het opstellen van een scheidingsconvenant. De mediator zorgt ervoor dat alle relevante punten ter sprake komen. Het aantal mediationbijeenkomsten is afhankelijk van drie factoren

  1. de wijze waarop u met elkaar communiceert

  2. de omvang en complexiteit van het te verdelen gemeenschapsvermogen en alimentatie

  3. de discussie met betrekking tot de kinderen

  De mediator wijst de partners er ook op dat zij wellicht hun eigen testament willen wijzigen. Hiervoor is geen toestemming van de ander nodig en dit kan al tijdens de mediation gebeuren. In de scheidingsbemiddeling komen in ieder geval de volgende punten ter sprake. Empathy.nLaw beschikt over ervaren specialisten en biedt uitgebreide informatie aan via onze website.

  Gezag over en verblijfplaats van de de kinderen na scheiding

  Omgangsregeling met de niet verzorgende ouder

  Hoewel het ouderlijk gezag veelal in stand blijft is het nuttig om een omgangsregeling vast te stellen voor de ouder bij wie de kinderen niet wonen. De regeling wordt schriftelijk vastgelegd. Het is raadzaam om de regeling zo concreet mogelijk te omschrijven.

  Gemeenschappelijke huis

  Alimentatie voor de verzorging van de kinderen

  Alimentatie voor de minst verdienende echtgenoot
  Verdeling van de gemeenschappelijke eigendommen en schulden

  Pensioenrechten

  Uitgangspunt is dat opgebouwde pensioenrechten (na 1981) tijdens huwelijk dienen te worden verdeeld tussen echtgenoten. Het staat u vrij hiervan af te wijken. Sinds 1 mei 1995 geldt de Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS). Op grond van deze wet verkrijgt de ex-partner een recht op uitbetaling van een deel van het tijdens het huwelijk opgebouwde Ouderdomspensioen. Dit recht op uitbetaling gaat in op het moment dat de deelnemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Opdracht voor verdeling van de pensioenrechten op grond van de Wet VPS kan alleen binnen twee jaar na scheiding plaatsvinden. Pensioenverzekeraars gebruiken voor de verdeling standaard formulieren.

  De dienstverlening door de scheidingsbemiddelaars

  De scheidingsbemiddelaar of mediator helpt U bij het opstellen van een scheidingsconvenant. De mediator zorgt ervoor dat alle relevante punten ter sprake komen. Het aantal mediationbijeenkomsten is afhankelijk van drie factoren 1. de wijze waarop U met elkaar communiceert

  2. de omvang en complexiteit van het te verdelen gemeenschapsvermogen & alimentatie

  3. de discussie met betrekking tot de kinderen.

  Onze ervaring is dat de mediators van Empathy.nLaw vaak in 15 contacturen U kunnen leiden naar een deugdelijk scheidingsconvenant. Het convenant ondertekent U beiden op iedere pagina. Is het convenant opgesteld en door U beide ondertekend dan wordt het nogmaals getoetst door een jurist. De mediator geeft aan een procureur opdracht om een verzoekschrift tot scheiding aan de bevoegde rechtbank te sturen. Het verzoekschrift wordt opgesteld aan de hand van de uittreksels en het scheidingsconvenant. Omdat er geen twistpunten zijn kan de uitspraak van de rechtbank zonder zitting plaatsvinden. Indien er kinderen zijn ouder dan 12 jaar is uitgangspunt dat de kinderen wel worden gehoord door de rechter of bij voorbeeld de mediator. De mediator kan met de kinderen spreken en de kinderen uitleggen wat de belangen voor de kinderen zijn om wel of niet naar de rechter te gaan. De rechtbank doet meestal binnen 10 weken uitspraak over de scheiding. Vervolgens stuurt U twee “akten van berusting” aan de mediator terug die de beschikking inschrijft in de registers van de burgerlijke stand. Óf U besluit de beschikking zelf in te schrijven.

  Pas na deze inschrijving is uw huwelijk ontbonden!

  Let op Alle WWW-pagina’s van deze services worden louter aangeboden ter informatie. Deze informatie wordt dan ook niet aangeboden in een adviseur/mediator-cliënt verhouding. Ze komt niet in de plaats van het advies van een aangezochte of aangewezen adviseur of mediator. Aan het samenstellen van deze informatie is de uiterste zorg besteed. mr. Michael Boelrijk & Empathy en/of andere rechtspersonen kunnen voor het gebruik ervan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Huwelijk en Scheiding zijn juridisch technisch complexe relaties. Laat u altijd door een deskundige begeleiden. Ter waarschuwing en illustratie volgen hier enkele uitspraken van de Hoge Raad.

  Hoge Raad civiele kamer 9 juni 2000, rek.nr. R99/186HR (NJB 2000, 147c; JOL 2000,327)

  Het is mogelijk om de scheiding van tafel en bed en echtscheiding in één beschikking te laten uitspreken door de rechter. Het voordeel hiervan is dat zolang de echtscheiding nog niet is ingeschreven zijn partijen al wel bevoegd om gescheiden te leven. Pas als de beschikking van de scheiding wordt ingeschreven eindigt het huwelijk. Tot de tijd van inschrijving heeft de beschikking van scheiding van tafel en bed wel degelijk zin.

  Hoge Raad civiele kamer 9 juni 2000, rek.nr. R99/151HR (NJB 2000, 145c: JOL 2000, 325)

  Wanneer een partij na het sluiten van het echtscheidingsconvenant te weten komt dat de feitelijke omstandigheden ten tijde van het sluiten van het convenant anders waren dan hij of zij aannam, kan dit misverstand niet leiden tot wijziging wegens veranderde omstandigheden in de zin van artikel 1:401 Burgerlijk Wetboek. In deze zaak kwam de man nadat hij de overeenkomst had ondertekend over de alimentatie die hij aan de vrouw moest betalen erachter dat de vrouw reeds samenleefde met een nieuwe partner. In het echtscheidingsconvenant was onder andere bepaald: (1) De man betaalt voor de vrouw een bedrag van ƒ.2.750,00 per maand aan alimentatie indien de man zijn werkzaamheden in Nederland uitoefent en daarbij minimaal zijn huidige salaris behoudt en (…) (2) De alimentatie zal betaald worden tot 1 september 2002. (3) Als de vrouw inkomen uit arbeid verwerft dan zal 50% van haar bruto inkomen in mindering worden gebracht op het bedrag vermeld in (1). (4) Als de vrouw hertrouwt of samenwoont als ware zij gehuwd, dan zal dit geen invloed hebben op de alimentatie. Uiteraard was ook een bepaling over conflicten opgenomen: “Indien partijen over de inhoud van dit convenant of anderszins over de gevolgen van de echtscheiding een verschil van mening hebben dat zij niet onderling kunnen regelen, dan verbinden zij zich om te trachten via de mediator of een andere bemiddelaar de noodzakelijke overeenstemming te bereiken., alvorens zich tot de rechter te wenden.”

  Bij de weergave van rechterlijke uitspraken en wetteksten maakt EMPATHY gebruik van een kleurcodes©.

  goudgeel is de kern van de tekst.

  orange geeft bijzonder voorwaarden aan

  mosgroen markeert de persoon of waarover het gaat of diegene die moet handelen.

  lila geeft termijnen aan, dit betreft meestal fatale termijnen !

  blauw markeert relevante (wettelijke) bepalingen. Indien deze bepaling in het databestand van Empathy is opgenomen, bevat het een hyperlink die onderstreept is. Bij voorbeeld naar de arbeidsrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek.

  Empathy.nLaw homepage ©1999-2011The Netherlands: Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door overtypen, uitprinten, fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanic, printing, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the author.

  Nota Bene Alle informatiepagina’s van onze services worden louter aangeboden ter informatie. Deze informatie wordt dan ook niet aangeboden in een adviseur/ mediator- cliënt verhouding. Ze komt niet in de plaats van het advies van een aangezochte of aangewezen adviseur of mediator. Aan het samenstellen van deze informatie is de uiterste zorg besteed. mr. Michael Boelrijk & Empathy.nLaw en/of andere gelieerde (rechts)personen kunnen voor het gebruik ervan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij adviseren U altijd te overleggen / te informeren bij deskundigen op dit terrein voordat U een beslissing neemt. In onderstaande tekst is gebruik gemaakt van de kleurcode© van Empathy. De juridische termen worden verklaard in een aparte woordenlijst

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s